GOLD FORUM

Nhờ giúp đỡ đưa lệnh lên myxbook

Hoàng

tainguyenfx
Bạn không nên chọn chế độ này như các clip nước ngoài hướng dẫn.
Bạn chọn MT4 auto và điền số tài khoản và pass read investor là được.