GOLD FORUM

[Help] cần cao thủ lập trình MQL4 giúp đỡ

gemini0506
như tit em hiện đang hoàn thành EA để giao dịch nhưng đang kẹt ở đoạn thao tác gi và đọc file có cao thủ nào quen cái này giúp đỡ em phát nhỉ ?
cụ thể là gi dữ liệu ra file( em đã cày nát trang MQL4.com mà chưa đc ). Bác nào có code mẫu gi thành công file dư liệu sinh ra từ EA ra file thì cho em tham khảo với ạ
Thank các bác!
tudongfx
Trích Nguyên văn bởi gemini0506 Xem bài viết
như tit em hiện đang hoàn thành EA để giao dịch nhưng đang kẹt ở đoạn thao tác gi và đọc file có cao thủ nào quen cái này giúp đỡ em phát nhỉ ?
cụ thể là gi dữ liệu ra file( em đã cày nát trang MQL4.com mà chưa đc ). Bác nào có code mẫu gi thành công file dư liệu sinh ra từ EA ra file thì cho em tham khảo với ạ
Thank các bác!
Mình không hiểu ý bạn hỏi!
daily30pips
Trích Nguyên văn bởi gemini0506 Xem bài viết
như tit em hiện đang hoàn thành EA để giao dịch nhưng đang kẹt ở đoạn thao tác gi và đọc file có cao thủ nào quen cái này giúp đỡ em phát nhỉ ?
cụ thể là gi dữ liệu ra file( em đã cày nát trang MQL4.com mà chưa đc ). Bác nào có code mẫu gi thành công file dư liệu sinh ra từ EA ra file thì cho em tham khảo với ạ
Thank các bác!
Liên hệ ngay voi maxpro.vn, sẽ có giải pháp
behattieu76
Đây là code mình sài cho MT4 version <600. Không biết nó còn chạy cho mấy bản Mt4 mới không. Cài thử đi xem thế nào.
Code:
// êîíñòàíòû äëÿ ôóíêöèè _lopen
#define OF_READ        0
#define OF_WRITE       1
#define OF_READWRITE     2
#define OF_SHARE_COMPAT    3
#define OF_SHARE_DENY_NONE  4
#define OF_SHARE_DENY_READ  5
#define OF_SHARE_DENY_WRITE  6
#define OF_SHARE_EXCLUSIVE  7

#import "kernel32.dll"
  int _lopen (string path, int of);
  int _lcreat (string path, int attrib);
  int _llseek (int handle, int offset, int origin);
  int _lread (int handle, string buffer, int bytes);
  int _lwrite (int handle, string buffer, int bytes);
  int _lclose (int handle);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//|  ïðî÷èòàòü ôàéë è âåðíóòü ñòðîêó ñ ñîäåðæèìûì          |
//+------------------------------------------------------------------+
string ReadFile (string path) 
 {
  int handle=_lopen (path,OF_READ);      
  if(handle<0) 
   {
    Print("Îøèáêà îòêðûòèÿ ôàéëà ",path); 
    return ("");
   }
  int result=_llseek (handle,0,0);   
  if(result<0) 
   {
    Print("Îøèáêà óñòàíîâêè óêàçàòåëÿ" ); 
    return ("");
   }
  string buffer="";
  string char1="x";
  int count=0;
  result=_lread (handle,char1,1);
  while(result>0) 
   {
    buffer=buffer+char1;
    char1="x";
    count++;
    result=_lread (handle,char1,1);
   }
  result=_lclose (handle);       
  if(result<0) 
   Print("Îøèáêà çàêðûòèÿ ôàéëà ",path);
  return (buffer);
 }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| çàïèñàòü ñîäåðæèìîå áóôåðà ïî óêàçàííîìó ïóòè          |
//+------------------------------------------------------------------+
void WriteFile (string path, string buffer) 
 {
  int count=StringLen (buffer); 
  int result;
  int handle=_lopen (path,OF_WRITE);
  if(handle<0) 
   {
    handle=_lcreat (path,0);
    if(handle<0) 
     {
      Print ("xxx",path);
      return;
     }
    result=_lclose (handle);
   }
  handle=_lopen (path,OF_WRITE);        
  if(handle<0) 
   {
    Print("xxx",path); 
    return;
   }
  result=_llseek (handle,0,0);     
  if(result<0) 
   {
    Print("xxx"); 
    return;
   }
  result=_lwrite (handle,buffer,count); 
  if(result<0) 
    Print("xxx",path," ",count,"x");
  result=_lclose (handle);       
  if(result<0) 
    Print("xxx",path);
    
 
 }
littleminer
bác phải từ mày mò làm chủ công nghệ thôi
http://docs.mql4.com/files
RobotFX
Trích Nguyên văn bởi gemini0506 Xem bài viết
như tit em hiện đang hoàn thành EA để giao dịch nhưng đang kẹt ở đoạn thao tác gi và đọc file có cao thủ nào quen cái này giúp đỡ em phát nhỉ ?
cụ thể là gi dữ liệu ra file( em đã cày nát trang MQL4.com mà chưa đc ). Bác nào có code mẫu gi thành công file dư liệu sinh ra từ EA ra file thì cho em tham khảo với ạ
Thank các bác!
Bác thứ đoạn này

Code:
void PrintFile()
{
  int handle_ =FileOpen("TenFile.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ','); //Tạo một file TenFile.csv trong thư mục ..../MQL4/Files
  if(handle_>0)
  {
   //Tính toán dữ liệu cần in tại đây
   FileSeek(handle_, 0, SEEK_END); //Tim đến cuối cùng của file
   FileWrite(handle_,"XXXXXX,YYYY,XXXX"); //Ghi dữ liệu
  }
  FileClose(handle_); //Đóng file vừa ghi vào
}
Chúc bạn thành công.

Lưu ý: Nếu muốn chèn thêm dữ liệu vào file đã có sẵn thì phải đổi đoạn code
Code:
int handle_ =FileOpen("TenFile.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ',');
thành
Code:
int handle_ =FileOpen("TenFile.csv", FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE, ',');
gemini0506
rất cảm ơn các bác đã quan tâm và chỉ dạy. để em nghiên cứu rồi có gì lại làm phiền các bác