GOLD FORUM

Mời cao thủ Tiếng Anh

Xuming
Có đoạn phân tích này hay quá của BarClay Capital . Có cao thủ tiếng Anh nào tạt ngang qua, dịch giúp cho cả nhà với. Xin cám ơn !


The following are the latest technical setups for EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, and AUD/USD as provided by the technical strategy team at Barclays Capital.


EUR/USD: The move higher in eurozone yields is helping to provide a bid for EUR and further squeeze on established short positions. EURUSD extended through last week’s highs to signal further upside in the short term. Given stretched daily momentum studies for these pairs, we are cautious about upside scope for the single currency and would prefer to look for signs of a top to re-establish our overall bearish EUR view.
...We were wrong to expect last week’s 1.1290 highs to cap upticks and now give room for further upside squeeze towards 1.1450 next. Stretched daily studies prevent us from turning bullish. We prefer to look for signs of a top.
USD/JPY: Within context of the multi-month range, we would prefer to buy dips against the range lows near 118.15/118.30. Initial upside targets are in the 120.50/85 area. A move above would open the 122.05 range highs.
GBP/USD: No change. We are bearish and would prefer to fade upticks in range against last week’s 1.5500 highs. Our downside targets are towards 1.5050/1.5000 and then lower towards the 1.4850 area.
AUD/USD: No change. We are bearish against the 0.8075 range highs and look for a move lower through 0.7790 to signal lower towards targets near 0.7680 and then the 0.7530 lows
TraderKNJ
Cao thủ Gồ trả lời

Sau đây là các thiết lập kỹ thuật mới nhất cho EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, và cặp AUD / USD được cung cấp bởi các nhóm chiến lược kỹ thuật tại Barclays Capital.


EUR / USD: Việc di chuyển cao hơn năng suất khu vực đồng euro đang giúp đỡ để cung cấp một giá thầu cho EUR và ép hơn nữa về thành lập các vị trí ngắn. EURUSD mở rộng thông qua mức cao của tuần trước để báo hiệu xu hướng tăng tiếp tục trong ngắn hạn. Với nghiên cứu động lực hàng ngày kéo dài cho các cặp, chúng tôi đang thận trọng về phạm vi ngược của đồng tiền chung và muốn tìm những dấu hiệu của một đầu để thiết lập lại xem EUR giảm tổng thể của chúng tôi.
... Chúng tôi đã sai lầm khi mong đợi 1,1290 mức cao của tuần trước để cap upticks và bây giờ lại cho căn phòng để biết thêm bóp ngược hướng tới 1,1450 tiếp theo. Nghiên cứu hàng ngày kéo dài ngăn cản chúng ta chuyển tăng. Chúng tôi muốn tìm những dấu hiệu của một đầu.
USD / JPY: Trong bối cảnh của dãy nhiều tháng, chúng tôi muốn mua dips chống lại các mức thấp gần mức 118,15 / 118,30. Mục tiêu ban đầu lộn ngược là ở khu vực 120.50 / 85. Một động thái trên sẽ mở 122,05 mức cao tầm.
GBP / USD: Không thay đổi. Chúng tôi đang giảm và sẽ thích mờ dần upticks trong phạm vi chống 1.5500 mức cao của tuần trước. Nhược điểm mục tiêu của chúng tôi là hướng tới 1.5050 / 1.5000 và sau đó thấp hơn về phía vùng 1.4850.
AUD / USD: Không thay đổi. Chúng tôi là giảm so với mức cao 0,8075 tầm và tìm kiếm một di chuyển thấp hơn thông qua 0,7790 để báo hiệu thấp hơn đến mục tiêu gần 0,7680 và sau đó là mức thấp 0,7530
Heromin
Nếu bác không biết nó dịch cái gì thì sao bảo nó hay được.
daigv
Dưới đây là những nhận định mới nhất về các cặp tiền UR/USD, USD/JPY, GBP/USD, and AUD/USD của nhóm chiến lược kỹ thuật tại Barclays Capital:

EUR/USD: Lợi suất trái phiếu khu vực Euro zone cao hơn giúp đồng Euro lên giá và gây áp lực lên các lệnh Bán. Cặp tiền này đã leo lên trên mức cao thiết lập được trong tuần trước, cho thấy đà tăng trong ngắn hạn. Nghiên cứu động lực chuyển động của cặp tiền này, chúng tôi đang thận trọng xem xét khả năng tăng giảm của từng đồng tiền riêng biệt, đặc biệt là xem xét dấu hiệu giảm của đồng euro.

Chúng tôi đã sai lầm khi kỳ vọng rằng mức cao 1.1290 của tuần trước sẽ tiếp diễn và hướng tới vùng giá 1.1450. Nghiên cứu động lực chuyển động của cặp tiền này cho thấy dấu hiệu giá sẽ tăng. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ lập đỉnh mới.

USD/JPY: Trong nhiều tháng nay, chúng tôi “canh thấp mua lên” ở mức 118.15/118.30. Mục tiêu giá tăng lên ban đầu là vùng 120.50/85. Tâm lý trên khiến có thể khiến giá leo lên tới 122.05.

GBP/USD: Không mấy thay đổi. Chúng tôi cho rằng giá giảm và sẽ bán ra ở mức cao 1.5500 của tuần trước. Mục tiêu giá giảm hướng tới mức 1.5050/1.5000 và sau đó tiếp tục giảm xuống ở vùng 1.4850.

AUD/USD: Không mấy thay đổi. Chúng tôi cho rằng giá sẽ giảm từ mức cao 0.8075, xuống còn khoảng 0/7790, cho thấy dấu hiệu giá có thể tiếp tục xuống mức mục tiêu 0.7680 và tiếp đó là 0.7530.