GOLD FORUM

Hình ảnh trao giải cuộc thi FxPro Grand Prix 2

Kẽm Vui Vẻ
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0748 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0749 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0750 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0751 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0752 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0753 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0754 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0755 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0756 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0757 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0759 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0762 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0763 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0764 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0765 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0771 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0772 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0779 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0781 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0782 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0785 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0786 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0790 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0792 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0796 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0797 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0798 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0799 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0801 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0802 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0804 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0805 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0806 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0808 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0809 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0812 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0813 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0815 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0816 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0817 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0818 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0819 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0820 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0821 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0822 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0823 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0825 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0826 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0827 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0828 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0829 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0831 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0834 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0836 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
Và sau khi trao giải là phần giao lưu 2 miền nam bắc với một bữa nhậu hoành tá tràng

FxPro Grand Prix 2DSC_0837 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0838 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0840 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0841 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0842 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0844 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0846 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0847 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0848 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0849 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0853 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0854 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0855 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0856 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0857 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0858 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0859 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0861 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0862 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0863 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0864 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0865 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0866 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0867 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0868 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0871 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0874 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0875 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0877 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0878 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0880 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0881 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0882 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0884 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0886 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0887 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0888 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0889 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0890 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0891 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
FxPro Grand Prix 2DSC_0892 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0894 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0895 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0896 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0897 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0898 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0899 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0900 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0902 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
FxPro Grand Prix 2DSC_0903 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
Phần 1 -Tôi yêu Hà Nội mùa Thu với Hoa Sữa-Hồ Gươm
https://www.youtube.com/watch?v=cYmaKe8mtNc
Kẽm Vui Vẻ
Phần 2 -Buổi chia sẽ của anh Minh (Giải 1 hiệu quả), anh Hậu (Giải 1 KL), Anh Quý giải 3 (hiệu quả) và anh Đức (giải khuyến khích)
https://www.youtube.com/watch?v=xuJAWtQeXzY
phangiaofx
Em ở Đà Nẵng, các vụ of fline này em chưa được một lần - Xin chúc mừng.

Các tấm hình có vài lời giới thiệu một tí phía dưới thì quá tuyệt vời.
Kẽm Vui Vẻ
OFFLINE lần 2 tại Sài Gòn
DSC_0905 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0906 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0908 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0909 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0910 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0914 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
DSC_0915 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0916 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0918 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0919 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0921 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0922 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Kẽm Vui Vẻ
DSC_0923 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0926 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0927 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0928 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0929 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0930 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0931 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
DSC_0932 by nguyenphuoc_hai81, on Flickr
Trang 1/2 1 2 cuốicuối