GOLD FORUM

thi demo kiếm 24.000 USD

winfx
link đăng ký dự thi

https://www.forextime.com/vi/registe...y?raf=bfe5c4aa

Thời gian đăng ký: 19.06.2017 - 15.09.2017
Thời gian thi: 04.09.2017 - 15.09.2017

Tăng cường kỹ năng giao dịch của bạn hoàn toàn KHÔNG CÓ RỦI RO khi tham gia thế giới forex mô phỏng năm 2017 của FXTM – Các Khu vực FX. 5 người thắng cuộc hàng đầu sẽ mang về các giải thưởng bằng tiền mặt thực từ mỗi khu vực, từ tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:
1. Thời gian Forex (FXTM) * (sau đây gọi là "FXTM") sẽ chạy Cuộc thi Trình diễn ("Cuộc thi") và mời tất cả
Cá nhân để đăng ký.
Vì các mục đích của Điều khoản và Điều kiện hiện tại ("T & Cs"), Công ty sẽ là Môi giới FXTM với ai
Bạn sẽ tham gia cuộc thi này.
2. Tất cả cá nhân đã mở Tài khoản Demo với FXTM và đã chấp nhận T & C của Cuộc thi
Giữa khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017 (24:00 EEST) ("Đăng ký
Giai đoạn "), cả hai ngày (Quá trình đăng ký), sẽ có quyền tham gia Cuộc thi
(Sau đây gọi là "Người dự thi"). Bất kỳ cá nhân nào trải qua Quá trình Đăng ký Cuộc thi
Ngoài thời gian Đăng ký sẽ không có quyền tham gia.
3. Cuộc thi sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 4
Vào tháng 9 năm 2017 (00:00 EEST) đến 15
Tháng 9 năm 2017
(23:59 EEST) ("Thời kỳ cạnh tranh"). FXTM sẽ có quyền gia hạn thời gian cạnh tranh theo ý riêng của mình.
4. Bằng cách tham gia Cuộc thi, các thí sinh sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận
Bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Cuộc thi này cũng như Thỏa thuận khách hàng của Công ty, Điều khoản của
Các tài liệu kinh doanh và các tài liệu khác tạo thành một phần của Hiệp định hoạt động, có sẵn trong phần
'Hợp đồng mở tài khoản' trên trang web của Công ty.
5. Mỗi cá nhân chỉ được phép tham gia một cuộc thi.
6. Sau khi đăng ký, các thông tin xác thực của bạn cho nền tảng demo của Công ty sẽ được gửi đến
Địa chỉ email được cung cấp. Khi bắt đầu Kỳ thi, tất cả các thí sinh sẽ được cung cấp
100.000 USD tiền ảo được sử dụng cho cuộc thi. Các tài khoản demo sẽ được ghi bằng USD. Không
Được phép lưu lại tài khoản demo.
7. Khi bắt đầu cuộc thi, thí sinh có thể kinh doanh khi họ muốn trong cuộc thi
Thời gian miễn là các vị trí vẫn mở trong ít nhất 5 phút để tạo thành một phần của ngành nghề sẽ được xem xét
Trong tính toán nêu tại điểm 8.1 dưới đây khi xác định người chiến thắng của Cuộc thi. Tất cả các vị trí mở trong
Tài khoản giới thiệu áp dụng vào lúc 23:59 ngày 15
Tháng 9 năm 2017 (EEST) sẽ được Công ty đóng tại
Giá trích dẫn cuối cùng trên nền tảng Thương mại Giới thiệu MT4 của Công ty. Các vị trí dài sẽ được đóng tại giá dự thầu
Và các vị trí ngắn sẽ được đóng lại theo giá yêu cầu.
8. Người chiến thắng cuộc thi, có nghĩa là người đứng thứ 1 sẽ là:
8.1. Người dự thi có tỷ suất lợi nhuận cao nhất theo tỷ lệ phần trăm từ giao dịch của Người dự thi
Hoạt động trong thời gian thi đấu. Công thức tính toán sẽ là:
[Lợi nhuận ròng ÷ 100000] x 100 = XX.XX%
8.2. Trong trường hợp hai hoặc nhiều thí sinh có cùng tỷ lệ phần trăm (đến điểm thập phân thứ hai), thì
Người dự thi có số tiền nhỏ nhất sẽ là người chiến thắng.
8.3. Trong trường hợp vẫn có hai hoặc nhiều thí sinh có kết quả tương tự, thì giải nhất sẽ được chia sẻ
Bình đẳng giữa các thí sinh

TERMS AND CONDITIONS:
1. Forex Time (FXTM)* (hereinafter “FXTM”) is going to run a Demo Competition (the “Competition”) and invites all
individuals to register.
For the purposes of the present Terms & Conditions (the “T&Cs”), Company shall be the FXTM Broker with whom
you will participate in this Competition.
2. All individuals who have opened a Demo Account with FXTM and have accepted the Competition’s T&Cs
between the period starting on the 19th June 2017 to the 15th September 2017 (24:00 EEST) (the “Registration
Period”), both days inclusive (the Registration Process), will have a right to participate in the Competition
(hereinafter ‘the Contestants’). Any individuals who go through the Registration Process for the Competition
outside the Registration Period will not be eligible to participate.
3. The Competition will run for the period between the 4
th September 2017 (00:00 EEST) to the 15
th September 2017
(23:59 EEST) (the “Competition Period”). FXTM shall have right to extend the Competition Period at its own discretion.
4. By participating in the Competition, the Contestants will be deemed to have read and accepted to be
bound by the terms and conditions of this Competition as well as the Company’s Client Agreement, Terms of
Business and other documentation forming part of the Operative Agreements, which are available in section
‘Account Opening Agreement’s” of Company’s website.
5. Every individual is only allowed one entry in the Competition.
6. Following registration, your specific credentials for the Company’s demo platform will be sent to your registered
email address provided. Upon commencement of the Competition Period, all Contestants shall be provided with
USD 100,000 virtual money to be used for the contest. The demo accounts will all be denominated in USD. No
further deposit in the demo account shall be permitted.
7. Upon the commencement of the Competition, the Contestants can trade as they wish during the Competition
Period provided that positions remain open for at least 5 minutes to form part of the trades which will be considered
in the calculation set out in point 8.1 below when determining the winner of the Competition. All open positions in
the applicable demo account as at 23:59 on the 15
th September 2017 (EEST), shall be closed by the Company at
the last quoted price on the Company’s demo MT4 Trading platform. Long positions will be closed at the bid price
and short positions will be closed at the ask price.
8. The winner of the Competition, which shall mean the person who Ranks as 1, will be:
8.1. The Contestant who has the highest ratio of profits in percentage terms from the Contestant’s trading
activity during the Competition Period. The calculation formula will be:
[Net Profits ÷ 100000] x 100 = XX.XX%
8.2. In the event that two or more Contestants have the same percentage (to the second decimal point), then
the Contestant with the smallest drawdown will be the winner.
8.3. In the event that there are still two or more contestants with the same result, then the first prize will be shared
equally between these Contestants.

link đăng ký dự thi

https://www.forextime.com/vi/registe...y?raf=bfe5c4aa
minhvutc
Chính xác lại thì giải nhất bao nhiêu, và điều kiện để nhận thưởng là gì?
winfx
Trích Nguyên văn bởi minhvutc Xem bài viết
Chính xác lại thì giải nhất bao nhiêu, và điều kiện để nhận thưởng là gì?